I stadgarna läser vi att RSMH är ett ideellt, partipolitiskt obundet

och religiöst neutralt förbund, som genom socialpolitisk kamp och

kamratstödjande verksamhet verkar för dem, som hotas av, är eller

har upplevt sociala eller psykiska svårigheter. Organisationen år

öppen för alla som vill verkar för dess syften.

 

Grunden för RSMH:s verksamhet är medlemmarnas kunskap om och

erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de

påfrestningar som finns i samhället.

 

Stadgar

För att undvika godtycke i föreningsverksamheten måste

föreningen ha stadgar. Stadgar krävs också för att föreningen ur

juridisk synpunkt får betraktas som en förening. För att tillhöra

Förbundet måste föreningen anta förbundets normalstadgar för

lokalförening. Med andra ord är stadgarna grundvalen för

föreningens mål och verksamhet.

 

Etiska riktlinjer

I stadgarna finns ett tillägg som tar upp de etiska riktlinjer som

antagits på kongressen. Dessa beskriver vad personer med

förtroendeuppdrag, anställda och medlemmar skall iakttaga vad

gäller etiska riktlinjer.